יום א ט"ו באלול
21:40
מפרשים
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"