יום ג כ' בתמוז
08:45
מפרשים
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"