top of page

"וַיֹּאמֶר עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי יָכוֹל נוּכַל לָהּ"


''ובאמת הוא ענין גדול וסגלה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלט בו, ולא יעשו בו שום רשם כלל, כשאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו;


ומבטל בלבו בטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעל לו שום דבר כלל".


(תוספת "תפארת ישראל":) ולסגלה זו אין מעכב שום חטא ועוון, כי בשעה זו שאדם שוקע ומתרכז במחשבה זו באמונה שלמה ותמימה, מסתלקים כל הדינים והקטרוגים ממנו, והרי הוא חסוי ומוגן בצל כנפיו של הקדוש-ברוך-הוא ואין מי שיוכל לנגע בו לרעה. וכנאמר: והבוטח בה' חסד יסובבנו, ואמרו, ''אפלו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנו'', והבאור הוא ''כי לפחות באותה שעה שמרכז הוא באמונתו בה' ואשר אין עוד מלבדו - מדה כנגד מדה - נוהג עמו ה', דהינו כמו שמאמין הוא כי אין עוד מלבדו יתברך כלל, כי מתנהג עמו ה' שכעת אין עוד מלבדו ולכן אין מזיקין אין מקטרגין אין כלום, מלבדו יתברך, וכלם משתתקים ונאלמים פיותיהם מלקטרג עליו.


וכמבאר ב''נפש החיים'' סגלה גדולה ונפלאה להסיר מכל הקטרוגים ומכל יוזמי רע על האדם להיות אדוק וקשור במחשבתו באמונתו יתברך, ולא יוכלו שום רצונות אחרים להרע לו ויתבטלו כלם לפניו. וזה לשון סגלתו הנפלאה של הגאון רבנו חיים מוולז'ין.

Comments


bottom of page