top of page

קבלה: ההשלכות של זיהוי התורה עם האל

פרופ' משה הלברטל במבוא למחשבת ישראל, סוקר את התפתחות מחשבת ישראל באופן כרונולוגי וקטגוריחלק ז'

חזרה לרשימת הצפיה

bottom of page