top of page

קבלה | תפישת ההיסטוריה

פרופ' משה הלברטל במבוא למחשבת ישראל, סוקר את התפתחות תורת הקבלה באופן כרונולוגי וקטגוריסדרת ניגון ב' | חלק ט'

חזרה לרשימת הצפיה

bottom of page