top of page

"וַיַּרְא בָּלָק בֶּן־צִפּוֹר"


"וַיַּרְא בָּלָק בֶּן־צִפּוֹר אֵת כָּל־אֲשֶׁר־עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לָאֱמרִי" כתוב בספר שמנה לחמו, מאחר שראה בלק את מה שעשו ישראל לשני מלכים האדירים שכל העולם נזדעזע מלשמוע איך ישראל כלו אותם כרגע, ושלא כדרך הטבע, וכולם העידו שזה היה נס גדול לישראל, ועוד בלק ידע שהקב"ה נלחם במצרים בעד ישראל, גם יודע איך ישראל עברו בים-סוף ואיך ענני הכבוד מלווים אותם. מאחר שידע את כל זה, איך עלה בדעתו להלחם בישראל ולגרש אותם מן הארץ? וגם בלעם, איך הסכים להתחבר עם בלק שהוא בעצמו אמר "אֵל מוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם כְּתוֹעֲפת רְאֵם לוֹ"? גם בלק ובלעם היו פלוסופים גדולים, איך נתבלבלה דעתם להלחם עם ישראל? ועוד בלק לא היה צריך לפחד מישראל מפני שידע שאמר לו הקב"ה למשה "אֶל תָּצַר אֶת מוֹאָב וְאַל תִּתְגָּר בָּם מִלְחָמָה", וישראל נאמנים לה', ולמה פחד בלק כל כך?


אמר המחבר - הנכון הוא שבלק לא פחד מישראל אלא הפסוק אומר "וַיָּגָר מוֹאָב מִפְּנֵי הָעָם מְאד כִּי רַב-הוּא", אחרי כן אומר "וַיָּקָץ מוֹאָב מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", אבל לכתחילה אומר בפירוש כל פחדו של בלק היה דווקא מערב-רב, כי הם היו רבים מאד, יותר מישראל, ורצה לקלל אותם, אמר בלק לבלעם - הנה העם היוצא ממצרים, לא הקב"ה הוציא אותם אלא הם בעצמם יצאו, וכבר כיסה את עין הארץ מרוב שהם רבים וחזקים ובעלי מרד כמו שמרדו בפרעה, הם-הם שלחכו את כל סביבותינו, ואחרי כן התחברו ישראל עמהם, זהו שאמר בלעם לקב"ה "הנה העם היוצא ממצרים", אלו ערב-רב אתה לא הוצאת אותם, כי אתה הוצאת רק את בני ישראל, והאותות והמופתים שעשית - רק לישראל עשית, אבל לא לערב-רב, ולכן אם אני מקלל אותם, שלא תקפיד עלי אז אגרשנו מן הארץ.


אבל בלעם רשע היה, וחשב אם יתן רשות לקלל את ערב-רב, הוא יקלל גם את ישראל, והקב"ה ידע מה כוונתו - אמר לו "לא תֵלֵךְ עִמָּהֶם לא תָאר אֶת-הָעָם כּי בָרוּךְ הוּא" כיוון שנתדבקו בישראל שהם זרע ברוכי-ה', גם העם ברוך.


"מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקב וּמִסְפָּר אֶת רבַע יִשְׂרָאֵל", ראה בלעם שלעתיד יתרבו ישראל כעפר הארץ, ורצה לקלל אותם, ראה שאי-אפשר - כתוב "לְכָה אָרָה לִּי יַעֲקב וּלְכָה זעֲמָה יִשְׂרָאֵל", חשב לקלל לפחות לערב-רב, הפחותים מישראל הנקראים בשם יעקב, וממילא יחול הזעם גם על ישראל ח"ו, יצא מגרונו ואמר "מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקב" כיון שראה בלעם שלא יכול לעם-ישראל, מה עשה? נתן לו עצה לבלק, כמו שכתוב "וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בַּשִּׁטִּים וַיָּחֶל" וכו', ומאליו ישתחוו לאלהיהם, שכל מלחמתם של אומות העולם רק להחטיא את ישראל ח"ו.

Kommentare


bottom of page