top of page

"וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ"


ועתה בא וראה כיצד מתיישבים בזה דברי הגמרא במסכת יבמות "בן עזאי אומר: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים, וממעט הדמות, שנאמר 'ואתם פרו ורבו' אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים ויש נאה מקיים ואין נאה דורש - ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים (שהרי לא נשא אשה כלל).


אמר להם בן עזאי: ומה אעשה, שחשקה נפשי בתורה! ולכאורה לא מובן כיצד מענהו של בן עזאי מספקת אותנו, ונחשבת כ'תשובה' לטענת החכמים. והלא סוף סוף, מאיזה טעם שיהיה, הרי בן עזאי בעצמו אינו מקיים את דברי מדרשו אשר דרש!


אמנם לפי האמור מובנת היטב תשובתו, ויפה השיב להם במה שאמר: "חשקה נפשי בתורה". כוונתו לומר, שכשם שעל ידי עיסוק בפריה ורביה האדם מתקן את הנשמות כולן, כן מתקן אני על ידי לימוד ועסק בתורה! וממילא אף אני מקיים את התכלית היוצאת מקיום מצוות פריה ורביה, והריני פטור אפוא מקיומה בפועל.

Comentários


bottom of page