top of page

"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים"


קשה לומר שנחלקו התנאים מתי באמת נברא העולם, שאם כן זו מחלוקת במה שקרה במציאות - וכבר קבעו חז"ל,שלא שייכת מחלוקת תנאים על דבר הנוגע למציאות. אם כן כיצד נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע מתי היתה בריאת העולם? ומכאן  מעוררת שאלה נוספת, לגבי הנוסח האמור בתפילת ראש-השנה: "היום הרת עולם", שהכוונה היא ליום "ראש-השנה". ויש להקשות הלא לדעת רבי אליעזר באחד בתשרי "נברא העולם", ומדוע אפוא כשאנחנו מציינים את מה שארע ביום זה, אנו מזכירים את הריון העולם בלבד, ולא את עצם בריאתו באותו היום. כדי ליישב תמיהות אלו, נביא את דברי המקובלים  תלמידי הארי ז"ל, שביארו לנו כי באמת אופן בריאת העולם לא התרחש בבת אחת, אלא בשני שלבים נפרדים:

א. הריון העולם.

ב. לידת העולם.


כדי להמחיש ולהבין את דבריהם העמוקים,נתעמק בראשונה בביטויים הללו: "הרת עולם" -שהוא השלב הראשון- משל הוא לאשה הרה, אשר רק על פי ידיעה  שכלית ניתן לשער את השלב הבא - שלב הלידה. אכן ידיעה זאת היא 'במחשבה' בלבד, היות ושום מציאות מחודשת נראית עדיין לענינינו, כלומר, בפועל אין כלום, רק בכוח כבר מתרחש מהלך לידה, של יצירת מציאות חדשה.


אכן, השלב הבא, הוא כאשר התינוק כבר נולד, והוא יצא לאויר העולם, או אז מתגשמת ידיעתנו הקודמת, שמעתה היא נראית לעינינו בפועל- המציאות של הלידה קיימת ונגלית לנגד העין, כך שבסיכומו של דבר בכל תהליך כזה של יצירת דבר חדש, קיימים שני השלבים הללו - של "בכוח" ושל "בפועל". באותה צורה עלינו להבין גם את מהלך בריאת העולם. כשאנו אומרים שהעולם נברא בתשרי, לא מדובר למעשה ביחס של בריאה מושלמת הנראית לעין- כי אם בהכרה שכלית שהנה הבריאה החלה להתפתח, והוא מה שקוראים חכמינו "בתחילה עלה במחשבה" לבורא העולם. אמנם לאחריו הגיע השלב השני, באחד בניסן- אז נברא העולם בשלמותו הסופית והמוגמרת, והוא הוא העולם הנראה והנגלה לעינינו. עתה נבין, כי מחלוקת החכמים שהובאה לעיל, אינה באה לדון על המציאות כפי שהיא. היאך היא התרחשה וכיצד היתה.


דעתם ר' אליעזר ור' יהושע שווה בענין זה, כי תהליך בריאת העולם החל בתשרי ונסתיים בניסן, אולם, המחלוקת היא מאימתי מגדירים אנו את העולם כ'נברא'- האם מיד עם תחילת תהליך הריון (בתשרי) או שמא כשהגיעה הבריאה לשלמותה ותפארתה ('בניסן'). כעת יתברר לנו מדוע בראש השנה, באחד בתשרי אנו מזכירים את בריאת העולם בדקדוק הלשון הזה: "היום הרת עולם"- מפני שבו החל הריון העולם, שהכוונה לשלב של הכרה שכלית בלבד. ואמנם הבריאה המעשית בצורה הגשמית והמוכרת, היתה רק בניסן, כאשר היא הסתימה בפועל.

Comments


bottom of page