top of page

"שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן"


"שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל" דקדק רבינו מהר"ם אלשיך ז"ל אומרו "אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל" לשון יתר הוא; ונרצה לפרש בס"ד כי יודיע הקב"ה מתחלה דהמרגלים חוטאים וגורמים עכבת ישראל במדבר יום לשנה יום לשנה, כי כפי מספר הימים אשר תרו בהם את הארץ - יתעכבו ישראל שנים במדבר, ולכן כיון שתרו ארבעים יום נתעכבו במדבר מ' שנה.


וכבר הוא יתברך גזר שלא יכנס משה רבנו עליו-השלום לארץ ישראל כי שם שליטת יהושע, וצריך שיפטר סמוך לכניסתם, וכאשר היה על כן משך הימים אשר האריכו לתור בם את הארץ סיבבו שיחיה משה רבנו עליו-השלום שנים יותר, שאם היו תרים עשר או עשרים יום לא היו שוהים במדבר אלא עשר או עשרים שנים והיה מוכרח הדבר שיפטר משה רבנו עליו-השלום קודם זמן זה, לכן מתחלה צוהו השם-יתברך שיתורו את ארץ כנען כולה ולא מקצתה, כדי שיאריכו ימים בריגול הארץ ואז ממילא גם משה רבנו עליו-השלום יחיה עוד שנים כנגדן במדבר;


וזה שכתוב "שְׁלַח לְךָ" – להנאתך, אנשים בתנאי שיתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, רוצה לומר כל החלק שאני נותנו לבני ישראל ולא סגי במקצת, וזה להנאתך כדי שתחיה יותר.

Commentaires


bottom of page