top of page

"ה' יִלָּחֵם לָכֶם וְאַתֶּם תַּחֲרִשׁוּן"


פירוש לצד שהפחד שנפל אליהם הוא מהשר, וכמו שפירשנו בפסוק "וּפַרְעֹה הִקְרִיב" לזה אמר להם בשלמא אם היו הם הלוחמים ישערו כי עצום הוא מהם, מה שאין כן לצד שה' הוא הלוחם, אין לחוש לאלף כיוצא בו. עוד ירצה לומר שאפילו מדת הרחמים תהפך לדין על המצריים להלחם עמהם, ודקדק לומר לכם כיון שבערך ישראל יחשב הדבר רחמים.


עוד ירצה, "יִלָּחֵם לָכֶם" כי לא לעזרה לבד יהיה להם במלחמה - אלא הוא יערוך כל המלחמה. ואומרו "וְאַתֶּם תַּחֲרִשׁוּן" יתבאר על דרך אומרם ז"ל (פתיחתא דאיכה רבתי ל') ד' צדיקים - מה ששאל זה, לא שאל זה וחלוקה המעולה שבכולן הוא מה ששאל חזקיה שאמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא להתפלל אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה, וכן עשה ה' דכתיב (מלכים ב' י"ט) "בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֵּצֵא מַלְאַךְ ה'" וגו' והיא המדריגה שאמר משה "וְאַתֶּם תַּחֲרִשׁוּן" פירוש אפילו בתפלה אם אין בכם כח כמאמר חזקיה "תַּחֲרִשׁוּן" והוא ילחם לכם. ולפי מה שפירשנו בפסוק "הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת יְשׁוּעַת ה'" שאמר להם יעמדו בתפלה ירצה על זה הדרך "וְאַתֶּם תַּחֲרִשׁוּן" למדת הדין, פירוש תרבו בתפלה להשמיע במרום קולכם להחריש למדת הדין עליכם.

Comments


bottom of page