top of page

"וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב"


ברם הסוד של ההצלחה בעבודת ה' הוא לא לייחס חשיבות לעניינים שמחוץ לתורה הקדושה, לא יעדיף להתעסק בדברים אחרים העלולים להוות משקל נגד, ולהרדים אותו מההתעסקות הרוחנית. ולכן אל לו לאדם לרדוף כ"כ אחר הממון, אלא "וְדִי זָהָב" שיהיה מסוגל לומר "די" אפילו לזהב החשוב ביותר, ולא תהיה לו הרדיפה התמידית של 'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים', כדי שלא ישקיע כל ימיו בהבל, אלא עליו לשמוח בחלקו.

Comments


bottom of page