top of page

"ה ' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים"


נבוא לפרש בס"ד דידוע השי"ת נקרא 'אלהי ישראל' כי ישראל יכולים לקבל ממנו שפע בלתי אמצעי, אך לגבי אומות-העולם נקרא 'אלהי האלהים' כי אומות-העולם אינם יכולים לקבל ממנו שפע אלא ע"י אמצעי שהוא השר שלהם;


ובזה פירש הרב א"י ז"ל מאמר רז"ל: דאחאב כתב על דלתי שומרון, אחאב כפר באלהי ישראל דהכונה, כפר בתואר זה - דלדעתו גם ישראל אינם יכולים לקבל ממני שפע אלא ע"י אמצעי, ואם כך גם לגבי דידם נקרא 'אלהי האלהים' ואינו נקרא 'אלהי ישראל' וזה שכתוב: ה' אלהי אבותכם הוא בעצמו יוסף עלכם ככם אלף פעמים, שאין אתם צריכים לאמצעי - ואין זה חידוש כי יברך אתכם כאשר דבר לכם בלתי אמצעי בתחלת דבריו בעשרת הדברות, דלכ"ע "אָנֹכִי" ו"לֹא יִהְיֶה לְךָ" מפי הגבורה שמענום.


או יובן בס"ד "יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם" דידוע כל הנטפל להשם מלפניו מותר למחקו שאין בו קדושה, אך הנטפל מאחריו כגון כ"ף ומ"ם של 'אלהיכם' אסור למחקו, כי נתקדש בקדושת השם. ולזה ידמו הגרים הנוספים על ישראל - אם ילכו הנטפלים לישראל אחריהם בדרך שהולכין בו ישראל לעשות כמותם הרי אלו מקודשין בקדושת ישראל, אבל אם ילכו לפנים שאין עושין כמעשה ישראל אלא ילכו בדרך הנראה להם לדעתם - לא יתקדשו בקדושת ישראל. ולכך אמר "יֹסֵף עֲלֵיכֶם" גרים שהם בכם, רוצה-לומר נטפלים והולכין אחריכם בדרך שתלכו בה כמו אותיות כ"ם הנטפלין להשם מאחריו, וכיון שנוספין עלכם גרים כשרים כאלה אז יברך אתכם כאשר דבר לכם בהבטחות של עתיד-לבוא כי ידוע הבטחות דעתיד-לבוא תלויה בתוספת הגרים, דלכן ארז"ל לא גלו ישראל בין האומות אלא כדי שיתוספו עלהם גרים, או הכונה יוסף עלכם גרים שיהיו כשרים כמותכם ואין אתם צריך לגלות בין העמים בעבור זאת, אלא גם בזמן תוספת הגרים יברך אתכם כאשר דבר לכם שתשבו בטח בארצכם.


ובאופן אחר נבוא לפרש בס"ד "וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם" כי מצינו שברכת כהנים נאמרה לישראל בלשון יחיד ויש לומר דהוצרך לומר לנו בלשון רבים, דהא אין מברכים אותה בפחות מעשרה, אך ידוע דנאמרה בלשון יחיד - כי כל ברכה האמורה בלשון יחיד היא מעולה יותר שמושכת שפע מרום המעלות סוד הכתר שהוא יחיד ונקרא אל"ף, וזה שכתוב "יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים" שישפיע לכם ממדת הכתר שהוא סוד אלף, ואף על פי שאתם רבים יברך אתכם בלשון יחיד כאשר דבר לכם במעמד הר סיני, שהייתם רבים עומדים ודבר עמכם בלשון יחיד "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ".

Kommentare


bottom of page