top of page

ה'פשט' והסוד שבתורה


"יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי" לב, ב. דברי התורה, על כל חלקיה, נמשלים ל'מטר' ול'טל'.


חלק ה"סוד" דומה למטר: לפעמים אנו מבקשים מטר, בימות הקיץ, אין לנו צורך בו- כך גם העסק בתורת הנסתר, סודות יש לגלות רק למי שראוי ומוכשר לכך, הסוד אינו נחלת הכלל. בסודות התורה יש לדרוש רק בפני אנשים מהוגנים, בעלי השגה ודעת;


אבל לאנשים פשוטים שאינם יראי חטא, ואין דעתם מיושבת עליהם, יש להסתיר את ה'סוד'. כמו כן יש צורך-לדון באיזה זמן ראוי לגלות סתרי תורה, כי לא כל הזמנים שווים כמו המטר שאינו דבר תדירי בכל ימות השנה.


אולם חלק ה"פשט" דומה לטל: הוא יורד תמיד מדי יום ביומו, ובכל ימות השנה אנו מבקשים על הורדת טל השמים, ללא הפסק. הוא הדין לגבי הפשט שבתורה, אשר הוא שווה לכל אדם בישראל, שעל זה אמרו "כתר תורה מונח בקרן זווית כל הרוצה ליטול יבוא ויטול" (ראה יומא עב.) - וגם אין בו זמנים חלוקים, לעולם יש לנו לעסוק בתורה.


וכנגד זה אמר: 'יערוף כמטר לקחי', חלק הסוד שבתורה ירד כמו המטר, אמנם לגבי חלק הפשט 'תזיל כטל אמרתי'. הפשט שבתורה הוא מה שנאמר בצורה גלויה ומפורשת למשה רבינו, ונכתב בתורה. ולכן נקרא 'אמרת' – מה שאמרתי לכם בפירוש- אולם חלק הסוד הוא נסתר ורמוז בתורה, ועל כך דרוש התבוננות נפשית והעמקה שכלית להוציא מתוך הדברים את הסודות הגנוזים בה, ולכן קרוי 'לקחי', כיון שהעוסק בה לוקח באופן הראוי והמועיל, 'לוקח' אותה בכוח שכלו הזך.

Comments


bottom of page