top of page

הפיכת הקללות לברכות


הדא הוא דכתיב: "רבות רעות צדיק ומכולן יצילנו ד'" (מדרש). מצינו בזוהר הקדוש, שבכל קללה וקללה מרומזת גם ברכה.


כל פרשת התוכחה מכילה 676 מלה, כמניין "רעות". כמו כן נאמר השם "הויה" בפרשה זו עשרים ושש פעמים, שצירופן עולה גם כן למניין שש מאות שבעים ושש (26 כפול 26 שווה 676);


וזה בא לרמז, כי בכוח שמו של הקדוש-ברוך-הוא יהפכו הקללות לברכות. כל זה מרומז איפוא בפסוק המובא במדרש: "רבות רעות צדיק" – הרבה קללות, כמניין המלה "רעות", נאמרו בפרשה זו, אך "ומכולם יצילנו ד'" – השם "הויה" המוזכר בפרשה זו גם הוא במניין 676, והוא יציל מן הקללות.

Comments


bottom of page