top of page

"וַהֲסִרֹתִי אֶת כַּפִּי וְרָאִיתָ אֶת אֲחֹרָי וּפָנַי לֹא יֵרָאוּ"


על התהיה מה הראה הקב"ה למשה; אמר רבי שמעון חסידא: הראהו קשר של תפילין (ברכות ז).


ומה ענין קשר התפילין לתשובת ה' יתברך בנוגע לריצוי העוון של עם ישראל? ברם כשם שבתפילין יוצאות שני רצועות אחד מימין ואחד משמאל, הרצועה הימנית רומזת למידת הרחמים והרצועה השמאלית למידת הדין. מי שעומד ממול המניח תפילין נדמה לו שמידת הדין בנפרד ומידת הרחמים בנפרד, אבל מי שמסתכל מאחור רואה שהאחד קשור בשני.


וזהו שרמז הקדוש ברוך הוא למשה: על אף שתהיה מידת הדין מתוחה בעולם, דע לך שמעורבת בה גם מידת הרחמים הן בכלל והן בפרט, וכמובא בזוהר הקדוש. לכן אמר הקדוש ברוך הוא "ופני לא יראו" אל לך להסתכל על מידת הדין בנפרד כפי הנראה לעין, אלא "וראית את אחורי" שתמיד מסתתרת מדת הרחמים אחרי מידת הדין.

Comments


bottom of page