top of page

"וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן אֶת הַכֶּסֶף"


"לְעֶפְרֹן", חסר וי"ו. כתב בעל הטורים לפי שהיה רע-עין, ועפרן חסר וי"ו (עפרן=400) עולה למספר ר"ע עי"ן (=400). וטעמו של דבר לפי שאמרו רז"ל (ב"ב, ט) כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות כו', וכל מי שרעה עינו באחיו האביון ואינו נותן לו כלום אינו מתברך בשש ברכות אלו, על כן חסרה וי"ו דעפרן כי מצד שהיה רע עין חסרו ממנו ששה ברכות אלו.


ורז"ל אמרו (סוטה, לח) אין נותנין כוס של ברכה כי אם לטוב עין שנאמר (משלי כב. ט) "טוב עין הוא יבורך" אל תקרי 'יבורך' אלא 'יברך'. ומכל מקום מראה שניהם אמת ר"ל הקרי והכתיב כי מי שהוא טוב עין מברך לאחרים בעין יפה, על כן יבורך גם הוא בשש ברכות כהוראת וי"ו של יבורך כי הוא כתיב מלא.


ותדע עוד כי 'רע-עין' עולה למספר ד' מאות, ע"כ מצינו בארבע מקומות מספר ד' מאות אצל בעל עין רע.


א) בעפרן שהיה רע עין על כן לקח ד' מאות שקל כסף.


ב) אצל אחי יוסף שהיה עינם רעה באחיהם יוסף הצדיק ונתקנאו בו עבור כתונת הפסים שעליו עי"כ נתגלגל הדבר וירדו למצרים והיו ד' מאות שנה בגירות ועינוי ועבדות.


ג) אצל עשו שרעה עינו באחיו יעקב ונתקנא בו על הברכות אשר ברכו אביו כי על כן אמר יעקב וריוח תשימו בין עדר לעדר כדי למלאות עיניו של אותו רשע על כן בא עשו וארבע מאות איש עמו.


ד) נבל הכרמלי היה איש כילי ורע עין כנודע, על כן בא עליו דוד עם 400 איש לשלם לו כמדתו.

Comments


bottom of page