top of page

"וְעַתָּה יֵרֶא פַרְעֹה אִישׁ נָבוֹן וְחָכָם וִישִׁיתֵהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם"


הלא יוסף לא התבקש כלל לנדב עצות נוספות משלו, משסיים לפענח את משמעות דברי החלום, סיים את תפקידו. מדוע לו להוסיף עצות ופתרונות מעשיים?


אך באמת, גם עצתו זו לא אמר יוסף מעצמו ומדעתו, אלא כי אם מתוך משמעות החלום למד כל זאת. "היאור" - זהו סוד החלום.


שבע פרות עלו מן היאור, למרות שאין דרך הפרות להיכנס לתוך היאור והם רועות ביבשה: גם חלום השבלים הוא בתוך היאור, שהרי התורה לא מזכירה כי גדלו "בשדה", משמע שגם בדרך גדילתם היה שינוי: ואילו פרעה המלך- עומד על שפת היאור, ורואה את הכל...


תפקידו של ה"יאור" הוא, לספק את המים לכל הנהרות הקטנים שבסביבותיו. וזה משמש משל לאדם פיקח ורב תבונה, שמבין היטב את התחבולות והדרכים כיצד לאסוף תבואה במשך שבע שנים, לשמור על טריותם, ולמלא את תפקיד האספקה המרכזית לכל בני העולם, הווה אומר, ה'יאור' מורה על תפקיד ה"איש חכם ונבון" שיתמנה על כל ארץ מצרים.


לעומת זאת, בחלום פרעה עומד על שפת היאור, ומביט על מעשיהם. היינו, לא פרעה בעצמו יהיה הממונה על שמירת האוצרות, עליו למנות אישיות דגולה למלא את תפקיד ה"פרעה" בארץ מצרים, אשר נגדו לא יוכל לעמוד שום אדם, ואילו "פרעה" המלך יעמוד מנגד ורק יביט במעשי 'פרעה' החדש - ה"יאור" השומר את אוצרות שבע שנות השובע, להחיות את העם בשבע שנות רעב. האיש הנבון דומה למעשה ל'יאור' ולא לים, שהרי תכונת היאור להשפיע לנהרות הקטנים ולמלא גם אותם במימי היאור, בשונה מן הים שכל המים עומדים בקרבו.


החלום אומר, כי פרעה המלך לא ישתתף בפועל בתהליך שמירת האוצרות, כל תפקידו יסתכם כ"משקיף" מן הצד. כמו 'תמונה' התלויה על הקיר... אך הנהגת הממלכה בפועל תהיה נמסרת לידיו של החכם, היאור. הרי לנו, כי יוסף לא הוסיף מעצמו שום דבר שאינו קשור לעצם פיתרון החלום, כל עצותיו משתמעות היו אך ורק מתוך חלומו של פרעה.Comments


bottom of page