top of page

"יְבָרֶכְךָ ה'"


"יְבָרֶכְךָ ה'" – נכלל בזה לכל אדם כפי הראוי לו להתברך, ואין ברכת חינם ניתנת; והברכה תהא לפי הברכה שנתברך עד כה, לעוסק בתורה בלימודו, ולעוסק במסחר בסחורתו, כך נכללו בזו הברכה הכללית "יְבָרֶכְךָ ה'", תוספת לכל אדם במה שיש לו כבר'; (ר"ל, מי שלא עסק בתורה לא תינתן לו התורה בברכה, ומי שאיננו עוסק במשא-ומתן ובדרך-ארץ, לא תינתן לו פרנסה ואמצעי קיום בדרך הברכה לבד)


"וְיִשְׁמְרֶךָ" – 'דכל ברכה בעי (כלומר צריכה) שמירה, שלא תיהפך לרועץ חס ושלום; בעל התורה בעי שמירה מן הגאווה וחילול-ה' וכדומה, וכמשמעו שלא ישכח (את תלמודו)'; 'בעל הנכסים אשר נכסיו מתברכים בעי שמירה, שלא יהא העושר לרעתו, כמו בקורח ונבות היזרעאלי וכדומה, וכמשמעו – שמירה מגניבה ואבידה, כלשון הפסוק: "עֹשֶׁר שָׁמוּר לִבְעָלָיו לְרָעָתוֹ" (קוהלת ה, יב); 'כל ענין הטעון ברכה נדרש לשמירה מן הגורם לצער'

Commenti


bottom of page