top of page

"וְהָיָה כִי יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה"


"בספר דברים הוזכרו הברכות והקללות שבתורה, הרב חיד”א הביא כי מספר האותיות שישנם “בקללות” שאמר משה רבנו ע”ה הם תרע”ו 676 אותיות, כמניין “רעות”, וכלשון הכותב ומצאוהו רעות רבות וצרות (דברים ל”א י”ז) ולכן אמר בתהילים (לד-כ) “רבות רעות צדיק ומכולם יצילני ה’”, היינו, משה רבינו אמר רבות “רעות” הם הקללות, אבל הקב”ה יצילנו מכל אלה ויהפוך ה’ אלוקיך לך את הקללה לברכה, וכיצד?


שמו של הקב”ה הוזכר בין אותם הקללות עשרים-וששה פעמים, העולים יחד לחשבון תרע”ו (שם הויה בגימטריה=26, נכפיל בעשרים ושישה והתוצאה 26x26=676) והקללה הופכת לברכה.

Comments


bottom of page