top of page

"כִּי יָדעַ לכֵּס יָהּ"


מה הטעם הזכיר משה דוקא בתפילה זו את השם "יה"? שהרי על הפסוק: "כִּי יָדעַ לכֵּס יָהּ" (שמות יז-טו) אמרו חכמינו: "אין השם שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק".


ובמצוות מחיית עמלק נאמר: "ושים באוזני יהושע" (שמות יז-טו), שכן יהושע הכניס את ישראל לארץ ועליו הוטל קיומה של מצווה זו, כפי שאמרו חכמינו: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למחות זרעו של עמלק";


וכן: "אין זרעו של עשו נופל אלא על ידי זרעה של רחל" (והרי יהושע היה משבט אפרים, נינה של רחל אמנו) לפיכך ביקש עליו משה רבנו: "יה יושיעך מעצת מרגלים" - שם זה שאינו שלם אלא על ידי מחיית עמלק, הוא יושיעך מעצת מרגלים, כדי שתכנס לארץ- ישראל ותמחה את זרעו של עמלק, כי אז ממילא יהא השם שלם...

Comments


bottom of page