top of page

"כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים... צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף"


דברי הספרי לפלא יהיו, וכי עוון השוחד מזכה את הדיין לשכר טוב, עד שחז"ל מבטיחים לו שאינו מת מן הזקנה 'עד שיורה צדק בהוראתו'. האם זהו ה'שכר' עבור העוול הגדול של סילוף הדין בגין לקיחת שוחד?!


יש מי שפירש, כי משפטו של הדיין המסלף את הדין נחרץ לרעה דווקא בעת שמורה צדק בהוראתו. שהרי פשוט שחכם המסלף את הדין לא אומר על חייב פטור ועל פטור חייב, אלא מנצל את העובדה שתורתנו הקדושה נתברכה בריבוי שיטות ודיעות בין חכמי ישראל, שזה אוסר וזה מתיר, זה מטהר וזה מטמא, והש"ס וספרי ההלכה מלאים במשא ומתן הלכתי, ובדיעות חלוקות כמעט בכל שטח הילכתי שבתורה.


אלא שכמובן, לכל מחלוקת ישנה הכרעה מקובלת – פוסקי ההלכה העמידו לנו כללים ברורים איך להכריע הלכה למעשה, וברוב המקומות נדחו כמה דעות מההלכה, וישנו פסק מקובל. אך ה'חוכמה' של מסלפי הדין היא, לחקור ולאתר את השיטות הרחוקות בהלכה, את הדיעות הבלתי מקובלות, ועל פיהם לפסוק את הדין. כך שהוא כביכול 'מצדיק' את דעת החכם הפלוני, ומחליט ב'דעתו' לסבור כמוהו, לומר שסברתו אכן 'ישרה' בעיניו. כך נוצרה היכולת להטות את דין האמת לכאן ולכאן, כפי רצונו של החכם.


כיצד נוכל להוכיח לדיין את עיוותי הדין שיצאו מתחת ידו, מפני נגיעתו לקבל שוחד ושלמונים? בבוא היום, מתגלגל אותו סיפור על שולחנו של החכם, כאשר הוא משוחרר מכל נגיעה פסולה, וכמובן שמכריע את הדין על פי הכללים המקובלים, ופוסק כאותה דעה ש'הלכה כמותו', כדרך כל פוסקי ההלכה הידועים. או אז הוא נתפס בקלקלתו: מדוע אז במקרה ההוא הכרעת מ'סברתך' כדעה פלונית, ומצאת לך 'סימוכין' בדעות רחוקות ודחוקות, והנה עתה כשאותו מקרה עומד לפניך, יודע אתה היטב להכריע כדעה המקובלת? אין זאת, אלא שעוון לקיחת השוחד עיוותה את הדין...


מעתה, נבין את סמיכות הפסוקים זה לזה: 'לא תקח שוחד' – למרות שכבעל מקצוע אתה תדע להסמיך את הוראתך על סברת תנא או פוסק ידוע, לטובת אחד מבעלי דינים – אך תחבולה זו לא תועיל לך, עוד יגיע הזמן בו תורה צדק בהוראתך – 'צדק צדק תרדוף' – ואז יתגלה לעין כל, כי אותם פסקי הדין שיצאו מתחת ידך היו בעוות וסילוף. והתורה מזהירה מראה ומבטיחה כי אכן עוד ייתפס הדיין בהוראה אמיתית, שתראה למפרע את השחתת הדין במקרים קודמים, שעליהם לקח שוחד. הרי לנו, כי לפעמים, הרדיפה אחרי הצדק לא באה בתור שכר, אלא כדבר המוכיח על העוול שנעשה.

Comments


bottom of page