top of page

"וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם"


הקדים לתת טעם למשטמתם של אחים לאח קטן ואמר "וְיִשְׂרָאֵל אָהַב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בָּנָיו" וגו' פירוש כי הגם שיוסף הוציא דבת אחיו, אף על פי כן לא היה דבר רע יוצא כי היו האחים מתווכחים עמו ומוכיחים אותו וסרה קנאתם, אלא לצד כי נוסף דבר זה ש"וְיִשְׂרָאֵל אָהַב" וגו'.


"מִכָּל אֶחָיו" פירוש יותר מכלן יחד, גם פרסם האהבה והודיעה להם במה שעשה לו כתונת פסים; והרי זה מגיד שידעו וידע אביהן שידעו;


והוא אומרו "וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם" וגו', ומעתה בבוא השנאה לא היה לה תקוה לתקן ולשום שלום;


והוא אומרו "וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ" פירוש ממה שקדם מעשיו, שהביא דבתם רעה "וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם" וגו' לצד רואם כי הוא אהוב מכולן לאביו, אין מציאות להתווכח עמו כי דבריו יצדקו ולא דבריהם, וכיון שאינם יכולין להעמידו בתוכחת מגולה שיכלם על אשר עשהו ולא ישוב עוד בדבר הזה אין מציאות לחזור בו. והוא אומרו וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ בקושי לשלום פירוש לעשות באמצעות זה שלום.

Yorumlar


bottom of page