top of page

"וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה"


"וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ"; בספרו “מדרש אליהו” כותב אבי עטרת ראשי ז”ל כי “סולם” מספרו מאה שלושים ושש והוא בגימטריה “ממון” (136) ועל דרך זה פירש את הפסוק שלפנינו בדרך מוסר: “והנה סולם”, דהיינו על ידי ה”ממון” מרגיש האדם כי הוא “מוצב ארצה”, פירוש, שהממון מגיע אליו ע”י כוחו ועוצם ידו מהעסקים שעוסק בארץ, אך אליבא דאמת “וראשו מגיע השמימה”, הכל תלוי בהשגחת היושב בשמים הבורא יתברך, שרק ברצונו יעשיר האדם וירוויח, וברצונו יפסיד כל רכושו עד שיהפוך לבעל חוב, וזאת על ידי ש”והנה מלאכי אלוקים” הממונים על הפרנסה “עולים ויורדים בו”, מעלים את מי שיעלה ויצליח בעסקיו ומורידים את מי שירד ויפסיד, עד כאן דבריו.


ואמרתי אני להוסיף על דבריו ולהסביר, מה שייכות המלה “ממון” למלה “סולם”, שדווקא בסולם זה נרמז הממון. וזאת על פי משל:


סולם נאה נשען על קיר הבית, ובו עשרה שלבים, כולם שווים לטובה במראה ובקומה, עם כל זה השלב העליון מכולם פתח את פיו בגאון לומר “הנני החשוב והגדול מכולם, שאם לא כן לא היה בעל הבית נותן אותי עליון עליכם”. והנה עבר הלך במקום, ובשמעו את דברי הגאות הללו, תיכף ניגש אל הסולם הפכו כמו רגע, וכהרף עין השפיל את העליון והגביה את התחתון, ויהי אחר הדברים האלו ניחם השלב העליון על גאוותו בראותו איך כרגע ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אך כעת הבין השלב העליון החדש, כי אין לו להתגאות על היותו עכשיו העליון לכולם, הכל תלוי בהחלטת האדם העומד להפוך את הסולם מקצה אל קצה.


ומכאן לנמשל הברור מאליו, “אליכם אישים אקרא”: אל תתגאו בעושרכם! כי העושר הוא כמו שלב בסולם, גלגל החוזר בעולם, היום למעלה וכהרף עין סובב למטה. א”כ מובן מדוע רמז על ממון במילה סולם, ללמדנו כי כמו הסולם אין לשלב העליון שום עליונות במה שהוא עומד למעלה, כך “אל יתגאה העשיר בעושרו” לאמור כי כוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה, כי ברגע אחד יוכל להתהפך ויישאר ערום וחסר כל.

Comments


bottom of page