top of page

"וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה"


"וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ"; לכאורה למה טרחו חכמינו לפתור את השאלה "מה שמועה שמע ובא", והרחיקו עד מלחמת עמלק ומתן תורה, בה בשעה שהתורה מפרשת בצורה ברורה איזו שמועה שמע יתרו - "כי הוציא השם את ישראל ממצרים".


לכאורה העניין מובן מאליו. נראה לפרש כי עיקר שאלת הגמרא באה לברר איזו שמועה שמע, אשר בגינה "בא ונתגייר", והלא ההלכה היא כי "אין מקבלים גרים לימות המשיח", כיוצא בו לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, היינו, כי באותו זמן שישראל הם בתכלית המעלה יש לחשוש פן כל רצון האיש להתגייר אינו לשם שמים אלא בשביל להשיג אותן מעלות.


רבי יהושע השיב: מלחמת עמלק שמע - אחת מהסיבות למלחמת עמלק בישראל, ביארו חז"ל משום שזקנתו תמנע שהיתה בת מלכים, רצתה להתגייר, ולא קיבלוה אברהם יצחק ויעקב, ולכן מלאו לבו של עמלק לצער את ישראל. משום כך הסיג יתרו, שעתה היא השעה הכשרה בכדי שיקבלו אותו ישראל להיות גר, ולא ידחו אותו, כדי שלא לעורר עוד את שנאת עמלק והאומות.


ר"א המודעי השיב: מתן תורה שמע ובא להתגייר - מאחר שקולו של הקדוש ברוך הוא הלך מסוף העולם ועד סופו, והיה זה נס גדול משמים, הבין יתרו כי נס זה לא נעשה בחנם, ובוודאי יש בו מטרה גלויה, כדי ללמד את בני אומות העולם ולפתוח בפניהם דרך סלולה, שיוכלו גם הם להסתפח לנחלת ה' ולקבל על עצמם את התורה, ולכן עתה בא להתגייר.


התשובה השלישית: קריעת ים סוף שמע ובא - "אם שפחה על הים ראתה..." -כי ידוע- "...מה שלא ראה יחזקאל הנביא ע'ה" לכן עשה קל וחומר בעצמו: מה שפחה מצרית שהיא מזרע כנען זכתה להדבק כל כך בהשגת הקדוש ברוך הוא, כל שכן ובוודאי שראוי הוא להדביק בו, ולא ידחו אותו מלהסתופף תחת כנפי השכינה.

Comments


bottom of page