top of page

"וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת"


היה לו לומר עולות 'שבע פרות מן היאור' כי מן הראוי יזכיר העולה ואח''כ מקום שעולה משם. ואולי שיכוין לומר כי כל הוייתן היתה מן היאור.


ולזה הקדים המהווה ואחר כך המתהווה ממנו, ולזה אם היה אומר 'והנה שבע פרות עולות מן היאור' יהיה הנשמע כי הפרות עברו דרך היאור ועלו ממנו ולא מהיאור נמצאו, לזה אמר "מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת" לומר שממנו נמצאו, ומזה הרגיש גם כן כי הוא חולם חלום וכמו שפירשתי בפסוק "וּפַרְעֹה חֹלֵם".


וטעם שהראוהו מראה זה להגיד כי מהיאור עצמו יתהוו ב' הדמיונות, והוא שפתר יוסף שהם שבע שני שובע ושבע שני רעב ושניהם הם מתהוים מהיאור עצמו, אם יעלה או לא יעלה, ולזה ראה בחלום כי הפרות הוויתן היתה מהיאור.

Comments


bottom of page