top of page

"אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְאָנֹכִי לֹא יָדָעְתִּי"


ותיבת "וְאָנֹכִי" לכאורה מיותרת, די אם היה אומר "ולא ידעתי", ומה ראה יעקב להדגיש "ואנכי" לא ידעתי?


והנראה לפרש, שיעקב התכוון בזה להבטחתו של הקב"ה באומרו לו "והנה אנכי עמך" דיבור זה יכול להתפרש לשתי פנים:


אופן אחד שהבטחה זו כוונתה כי יהיה עמו ממש, דהיינו מכאן ולהבא יהיה יעקב 'מרכבה לשכינה', ואם כך הדבר הרי שזו שמחה עצומה על זכייה גדולה של דרגה גבוהה זו.


מאידך גיסא, ניתן לפרש הבטחה זו כי אהיה מוזמן לעזור לך בכל עת שתזדקק לעזרתי ותקרא לי, אך אין בזה הבטחה שיהיה מרכבה לשכינה בכל עת. דבר משמח זה אינו מביא לידי התפעלות גדולה כ"כ ממי שכל שאיפותיו וכמיהותיו הן רוחניות.


ולזה התכוון יעקב באומרו "אכן יש ה'" כלומר, דבר פשוט הוא שהמראה הגדול של "והנה ה' ניצב עליו" בו נוכחתי לראות כי אני מרכבה לשכינה, הוא "בַּמָּקוֹם הַזֶּה", דהיינו כאן בהר המוריה שהוא מקום השראת השכינה בקביעות, אך "ואנוכי" דהיינו מה שהקב"ה הבטיחני באותו מעמד "והנה אנכי עמך", "לא ידעתי" איני יודע מה כוונתה, האם שאהיה מרכבה לשכינה בקביעות נצחית, או שעיקר הכוונה שהוא יתברך יהיה מזומן לעזרתי בכל עת, והיא הבטחה של סיוע ושפע בחיים הגשמיים.

댓글


bottom of page